close

 • Vjeran svojoj domovini, Republici Poljskoj

   

 • KORISNI LINKOVI

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministarstvo nacionalne edukacije)- http://www.men.gov.pl/

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja) - http://www.nauka.gov.pl/

  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (Biro za priznavanje školske spreme i međunarodnu razmjenu) - http://www.buwiwm.edu.pl/

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministarstvo rada i socijalne politike) - http://www.mpips.gov.pl/

  Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministarstvo pravosuđa) - http://www.ms.gov.pl/

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministarstvo unutarnjih poslova i administracije) - http://www.mswia.gov.pl/

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje) - http://www.zus.pl/

  Fundacja SEMPER POLONIA (Zaklada SEMPER POLONIA) - http://www.semperpolonia.pl/

  Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (Ured za borce i proganjane osobe) - http://www.udskior.gov.pl

  Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA (Udruženje ZAJEDNICA POLJAKA) - http://www.polonia-polska.pl/

  Print Print Share: