close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POMOC KONSULARNA

 •  

  Każdy obywatel polski przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie, itp.) może zwrócić się do Konsula RP z prośbą o pomoc konsularną.


  Konsul zawsze może powiadomić o zaistniałych zdarzeniach rodzinę w Polsce oraz wystąpić do władz miejscowych z prośbą o informacje. Niemniej jednak konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa.
   

  Konsul może podjąć interwencję tylko po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu.

   

  Jakie czynności może wykonać konsul?

   

  Utrata lub kradzież dokumentów


  Konsul sprawdza tożsamość poszkodowanej osoby i może wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.

   

  Utrata pieniędzy

   

  W przypadku, gdy obywatel polski jest pozbawiony środków finansowych na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej konsul może:

  • pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi;
  • udzielić pomocy finansowej  w wysokości równowartości kwoty, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie lub konto ambasady albo konsulatu, jeżeli osoby te nie mają innych możliwości przekazania pieniędzy;,
  • udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej najtańszym środkiem transportu, o ile wnioskodawca zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie.

   

  Konsul nie może udzielić pomocy finansowej obywatelowi polskiemu na powrót do innego niż Rzeczpospolita Polska kraju jego pobytu.

   

  Konsul może odmówić udzielenia pomocy finansowej, jeżeli wnioskodawca:

  1. wydatkował poprzednio udzieloną pomoc finansową na cele inne niż powrót do Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. nie wywiązał się z zobowiązań zaciągniętych w związku z udzieloną mu wcześniej pomocą finansową;
  3. ma możliwość uzyskania środków na pokrycie niezbędnych wydatków, w szczególności poprzez:
  • otrzymanie kwoty w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów powrotu;
  • opłacenie biletu powrotnego przez osobę trzecią;
  • odroczenie przez przewoźnika płatności za bilet powrotny;
  • skorzystanie z kart płatniczych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
  • uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.).

   

  Należy pamiętać, że udzielenie pomocy finansowej przez konsula ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. W zdecydowanej większości państw istnieje możliwość transferu pieniędzy za granicę drogą bankową, np. poprzez firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę.


  Najszybszym sposobem przekazywania pieniędzy z Polski w wypadkach losowych (w ciągu kilkunastu minut od momentu dokonania wpłaty, środki można podjąć w Chorwacji jest skorzystanie z usług firm zajmujących się międzynarodowymi przekazami pieniężnymi, np. Western Union.
  Konsul może również pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce i przekazaniu środków poprzez wypłacenie na miejscu kwoty przekazanej na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

   

  konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  NBP 0/0 Warszawa
  nr9310101010000 7942230000000
  paragraf 8533031122

   

  Pieniądze przesłane przez kogoś z rodziny lub znajomych można podjąć w jednej z agencji Western Union działających na terenie Chorwacji.
  Kompletną listę znaleźć można na stronie http://www.westernunion.com/
   

   

  Western Union w Polsce:
  infolinia: 0801 120 224
  http://www.westernunioncom.pl/

  Jeżeli utrata pieniędzy nastąpiła w wyniku napadu rabunkowego lub kradzieży, potwierdzonego raportem z policji, w uzasadnionych przypadkach konsul może wypłacić drobną kwotę pieniężną (podlegającą zwrotowi lub zwolnioną od zwrotu), na czas oczekiwania na przekaz z Polski.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: