close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • WAŻNA INFORMACJA WIZOWA

   

  UWAGA:

   

  Od 15 września 2011 r. złożenie wniosku wizowego w każdym polskim urzędzie konsularnym musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen, jak i krajową. Dostęp do rejestracji internetowej znajduje się pod adresem http://www.e-konsulat.gov.pl  Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków w formie elektronicznej.

   

   

  ATTENTION:

   

  Please be informed, that starting from September 15, 2011 visa applications for Schengen and National visas submitted in all the Polish Consular Section must be previously electronically registered on the website: http://www.e-konsulat.gov.pl   Additional information and help regarding the procedures involved can also be found on the aforementioned website.

   

   

  NAPOMENA:

   

  Od 15. rujna 2011. podnošenju zahtjeva za schengensku ili nacionalnu vizu u svakom poljskom konzularnom uredu mora prethoditi elektronska registracija zahtjeva. Dotična se vrši putem stranice: http://www.e-konsulat.gov.pl Na istoj se stranici nalaze detaljne informacije vezane za vizni postupak kao i upute za ispunjavanje zahtjeva u elektronskom obliku. 

   

   

   

  Uproszczona procedura wizowa dla członków rodziny obywatela UE

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

  Wnioski członków rodzin obywateli UE/EEA/Szwajcarii mogą zostać złożone bezpośrednio w Ambasadzie RP w Zagrzebiu w godzinach pracy urzędu (8.30-13.00), bez konieczności rejestrowania.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  2. Członkami rodziny obywatela UE są: współmałżonek; dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera; rodzice pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty: wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejona fotografią; ważny paszport; dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2; dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego np. pisemnego oświadczenia obywatela UE.

   

  4. Odmawia się wydania wizy, gdy: wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  5. Podstawy prawne:

   

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1],

   

  - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.),

   

  - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   

   

   

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

  Prawo osób do informacji

   

   

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

   

  Prawo do informacji

   

   

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

   

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

   

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej : http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: