close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SKARGI I WNIOSKI

 •  

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
   

   

  • pisemnie: Wydział ds. Konsularnych Ambasady RP w Zagrzebiu, Miramarska 23, 10000 Zagrzeb
  • faksem na numer: (00-385-1) 48-99-420
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zagrzeb.konsulat.sek@msz.gov.pl

   

  (Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek).
   
  • ustnie do protokołu po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel.: 00-385-1-48-99-414, 00-385-1-48-99-407).

   

  W sprawach wniosków i skarg Konsul RP Dagmara Luković przyjmuje w każdą środę w godzinach 13.00 – 14.00 po uprzednim zgłoszeniu sprawy i umówieniu spotkania.

  W każdą środę po godzinach pracy urzędu po uprzednim umówieniu spotkania drogą telefoniczną.

   

  ________________________________________________________________________________________

  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

  ________________________________________________________________________________________

   

   

  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności zdarzenia, którego dotyczy - w tym:
  - informację o placówce zagranicznej lub komórce MSZ, na której funkcjonowanie składamy skargę (ambasada, konsulat generalny, instytut polski, biuro lub departament MSZ),
  - informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,
  - wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,
  - informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,
  - załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do jednostek resortu spraw zagranicznych, kopie odpowiedzi otrzymanych z jednostek resortu spraw zagranicznych, kopie dokumentów, itp.),
  - w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: